Handelen o.b.v. concept- en contactbewustzijn

Handelen o.b.v. concept- en contactbewustzijn

Discussie document Art in Context

Artikel, AiC, 29-05-2014
Auteur: Caro van Dijk

Met identiteit als uitgangspunt creëert Total Identity samen met klanten de mogelijkheden om te handelen. Impact bereiken we door zowel het proces als de communicatie te ontwerpen. Met een creatieve insteek en aandacht voor motieven, ontwerpen we waardevolle diensten en creëren we interne en externe actieve betrokkenheid. Zo is de klant behalve vormgever van zijn organisatie, ook actief en betekenisvol vormgever van zijn omgeving – en van de maatschappij.

Het samenwerkingsproces geven we vorm door in het contact met klanten onmiddellijk naar overeenstemming over een gezamenlijke koers en aanpak te zoeken. Het is behulpzaam gebleken om hierbij te beginnen met een korte uiteenzetting over het conceptuele instrumentarium. Onderstaand een toepassing op Art in Context.

Art in context ís public relations

Tijdens het programma van Art in Context (AiC) onderzoeken studenten het eigen werk en de positie als kunstenaar ten opzichte van een specifieke context en de daarin gangbare werkwijze. Zo bereiden zij zich voor op hun positie als professioneel kunstenaar midden in de maatschappij. De kern van AiC is onderzoeken, ontwikkelen en handelen op basis van concept- en contactbewustzijn (in zowel context als in kunst).
Uitgangspunt is steeds om vanuit een artistiek bewustzijn (creative intelligence, vgl. onderstaand schema) een actieve relatie en dialoog met een bepaalde wereld aan te gaan. Door veldonderzoek en theoretische verkenningen verzamelen studenten informatie en ze leren de taal en mechanismes van de gedefinieerde context kennen. Met deze kennis en inzichten als basis ontwikkelen ze eigen werk. En bepalen positie ten opzichte van krachtige mechanismes en invloedrijke ontwikkelingen in de context. Dit balanceren tussen de autonomie van de eigen uitgangspunten en de wetmatigheden van de maatschappelijke realiteit is vergelijkbaar met het mechanisme van public relations. Professionele PR vereist een goede strategie gebaseerd op een heldere positionering en scherpe profilering. Ook voor Art in Context geldt dat voor optimaal presteren een goede strategie noodzakelijk is. De principes zijn vergelijkbaar.

Strategische PR is functioneel en sociaal. De kernboodschap die een bepaald effect in de omgeving teweeg moet brengen, is functioneel. Sociaal is: weten wat er speelt in deze omgeving, welke taal gangbaar is en wat er nu relevant is. De scope van handelen gaat van individueel tot collectief. De strategie wordt bepaald op basis van kennis en inzicht in de context.

Professional scope

Zowel de functionele als de sociale opdracht is gebaseerd op dat wat een organisatie – in dit geval AiC - wil betekenen. De ambitie van Art in Context is studenten voor te bereiden op hun positie als professioneel kunstenaar midden in de maatschappij. AiC doet dit door studenten gericht in contact te brengen met een scherp gedefinieerde context. De door AiC gevolgde strategie kent twee bewegingen. De contact-gedreven beweging vormt relaties met de omgeving – dit jaar is dat de wereld van PR. De concept-gedreven beweging van AiC stimuleert studenten in het ontwikkelen van een eigen visie als basis voor het eigen werk. Door het samenspel tussen beide bewegingen maakt AiC studenten bewust van de inspiratie, energie én invloed die ontstaan in deze dynamiek.

Artist in context

Veranderingen vormgeven betekent een actieve rol pakken en perspectief schetsen, in plaats van er achteraf op te reageren. Public relations is het regisseren van het samenspel tussen verbindende kracht en onderscheidend vermogen in een gedefinieerde context. Een scherpe positionering en heldere profilering ten opzichte van de omgeving zijn hierbij noodzakelijk. Art in Context gaat over het bewustzijn van dit mechanisme.

Ieder onderdeel van de werkmethodiek van AiC is naast systeem-gedreven, ook contact-gedreven. Dit betekent dat het programma is gericht op het in beeld brengen van de mechanismes van de gedefinieerde context en de verhouding met de maatschappij als geheel (guide me), dat het gesprek met de professionals in deze context gevoerd wordt (engage me), dat de relevante onderwerpen worden uitgelicht (show me) en dat tenslotte het eigen werk(proces) van de student zich ontwikkelt (realise me).

Organising the system

Invloed uitoefenen door de relatie met de omgeving te bepalen (positioneren) en te bespelen (profileren) is van alle tijden, maar bestaande routines raken telkens weer achterhaald en maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen vragen om constante aanpassing, verbetering en vernieuwing. Ontwikkelingen gaan steeds vaker over grenzen heen; voorheen gescheiden werelden blijken te versmelten. AiC staat midden in deze verandering en biedt studenten de mogelijkheid zich hiertoe te verhouden. Studenten worden uitgedaagd het eigen werk in relatie te brengen met de maatschappelijke context in het algemeen en hierin keuzes te maken (context intelligence). Het onderzoek wordt verdiept door in de gedefinieerde context veldonderzoek te doen, professionals uit deze specifieke wereld te ontmoeten en bevragen (created communities). In dialoog met de context (contact intelligence) wordt inzicht ontwikkeld, worden keuzes gemaakt en concepten ontwikkeld. Van autonoom werk tot interventies op routines of alternatieven voor wetmatigheden. De resultaten van het onderzoek zijn eigen projecten (art as concept). Het samenspel tussen concept- en contactgedreven handelen wordt aan het eind van de onderzoeksperiode publiek gepresenteerd in het daartoe meest geschikte en krachtigste medium.

De uitdaging voor AiC is dit samenspel tussen concept- en contactgedreven handelen, krachtig regisseren en tegelijkertijd ruimte bieden aan de dynamiek van het onverwachte en ongekende.