Gevraagd: feminine rulers (m/v)

Artikel, Fonk, 12-2012
Auteur: Caro van Dijk 

Is uw organisatie een man of een vrouw? Gericht op verkrijgen of verbinden? Een belangrijke vraag in deze tijd. De organisaties die overleven, zijn de organisaties die zich verbinden met hun omgeving en in constante afstemming richting geven en resultaat boeken. En hoe staat u daar zelf in? U weet waarschijnlijk wel wat u bent, maar heeft uw leiderschap masculine of feminine trekken? Is het eerste het geval is het tijd voor omdenken; op weg naar feminine rulership.

Besturen of bestieren?

Markten strekken zich over grenzen heen en ontwikkelingen volgen elkaar op met grote snelheid en onvoorspelbaarheid. Hoe mensen met elkaar in verbinding staan en samenwerken bepaalt steeds vaker de slagingskans van een initiatief of organisatie. Autoritaire claims gebaseerd op het principe van verdeel en heers, werken in onze transparante samenleving steeds minder goed. In plaats daarvan is er vraag naar mensen, organisaties en merken die inspireren, verbinden, daadkracht tonen en transparant zijn.

Veel mensen, organisaties en merken opereren nog volgens de regels van een wereld die er niet meer is. De samenleving en de markt ontwikkelen zich ondertussen steeds meer tot een dermate ingewikkeld verknoopt systeem dat alleen met alternatieve principes bespeeld kan worden. Dit betekent veelal een radicaal omdenken om tot nieuwe perspectieven in de bestaande werkelijkheid te komen.

Survival of the fittest

Het vermogen om te begrijpen hoe de dingen elkaar beïnvloeden, zonder het geheel uit het oog te verliezen, is steeds crucialer. Systemen zijn vaker non-lineair en via een evolutionair proces door vallen en opstaan ontstaan. Ze zijn nooit uitontwikkeld en passen zich voortdurend aan hun omgeving aan. De crux is om afzonderlijke individuen of elementen altijd te zien als onderdeel van een infrastructuur, een milieu of een sociale context. Tegelijkertijd kan een dergelijk systeem niet zomaar gereduceerd worden tot een simpele optelsom der delen. Voor die partij die centraal wil aansturen door te controleren en te richten een ware nachtmerrie. Het beïnvloeden en tot gewenste resultaten brengen van dergelijke systemen vraagt om een alternatief perspectief:

Van:
•  Ik ben de beste en ga winnen ten koste van alles;
•  Ik kleur jouw leven en geef jou aanzien;
•  Je doet met me mee of je bent tegen me;
•  Ik ben altijd bereikbaar en voldoe aan alle wettelijk gestelde normen.

Naar:
•  Wij staan midden in de wereld en zijn verbonden met alle op ons speelveld
    relevante partijen. Dat levert ons steeds nieuwe perspectieven op;
•  We hebben jou en andere interessante partijen nodig en gaan graag de
    verbinding aan gericht op een win-win situatie;
•  Onze gemeenschappelijke mentaliteit staat centraal. Om elkaar daarin te
    vinden en ons gezamenlijk verder te ontwikkelen, staan we continu in
    contact met onze omgeving waarbij we luisteren, ruimte geven en aanvoeren.

Feminine rulership

Onzekere tijden vereisen sterk leiderschap om de noodzakelijke rust te brengen en richting te geven. De huidige crisis en maatschappelijke onrust hebben ondertussen het falen van eenzijdig masculien leiderschap genadeloos aangetoond. Immers, centrale aansturing vertraagt en individuele competitie verdeelt. De nieuwe wereld vraagt om een ander handelingsperspectief om succesvol te kunnen zijn. Masculine en feminine rulers verschillen niet van elkaar in de behoefte om de leiding op zich te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. Hun daadkracht en besluitvaardigheid scheppen orde en brengen structuur. Daarmee vormt de ruler een ijkpunt in de markt en rustpunt voor de omgeving. Zijn valkuil is dominantie en het niet (willen) luisteren.

Feminine rulership is gericht op de verandering van de wereld en het hierin zichzelf constant opnieuw uitvinden in relatie tot de ander en de omgeving. Niet eenzijdig gericht op resultaat, maar veeleer het inbrengen van dynamiek en perspectief is daarbij wezenlijk. Het draait om verbinden en samenbrengen van individuele elementen en deze de ruimte te geven zich te ontwikkelen en een gezamenlijk doel te formuleren. De feminine ruler verbindt het potentieel van alles en iedereen op effectieve en efficiënte manier en zorgt daarbij dat iedereen deelt in de welvaart die is gecreëerd. 

Balans is in alles de essentie voor de feminine ruler die:
•  gelooft in de transformatie van organisaties, gemeenschappen en onszelf;
•  werkt met een win-win aanpak;
•  zich richt op lange-termijn veranderingen;
•  opereert vanuit integriteit en compassie;
•  luistert, ontvangt en combineert;
•  zorgt en deelt en daarin authentiek is.

Verschillen verrijken

De realiteit is dat we in een wereld leven waarin naast permanente ontwikkeling ook resultaat altijd telt. Verandering heeft immers mijlpalen en markering nodig om op verder te kunnen bouwen. Hierin kunnen we een parallel trekken met het samenspel tussen merk en identiteit. Identiteit streeft naar relevantie en is gericht op bewustzijnsontwikkeling. Identiteit biedt daarin perspectief en zoekt verbinding met de context. Het merk verleidt door percepties te managen waarbij de merkbelofte inspeelt op de drijfveren van de doelgroep. Daar waar identiteit gaat over lerend vermogen en de tijd vooruit zijn, presteert het merk op de actuele vraag in de markt en activeert. Er is constant sprake van een zekere afstand tussen het merk en de identiteit. De grootte van de afstand kan variëren en is afhankelijk van de ontwikkelingsfase van een organisatie. De onderlinge afstand wordt helder als de actualiteit vergeleken wordt met de volgende stap. Hoe actueel zijn we nu, en in hoeverre bereiden we ons voor op onze volgende stap.

Creatief advies

De kunst van creatief adviseren is het vermogen de werkelijkheid van klanten te duiden en verruimen met nieuwe mogelijkheden. Uitgangspunt is de verandering van de wereld van de klant en de noodzaak voor deze klant zichzelf constant opnieuw uit te vinden in relatie tot zijn marktomgeving. De inspanning is niet eenzijdig gericht op klip en klaar resultaat, maar veeleer op het inbrengen van dynamiek en perspectief bij de klant. Door te luisteren, ontvangen en combineren wordt resultaatgericht naar de noodzakelijke transformatie toegewerkt. Klaar voor de nieuwe wereld.